Berend Klein HesselingGrietje van Dijk

Gerrit Kleijn HesselinkStijntje Gijsberdina Noordthoek

Gerrit Kleijn Hesselink

f a m i l y
Kinderen met:
Hendrika Verharen

Verwanten:
Grietje Kleijn Hesseling
Arie Kleijn Hesseling
Barend Klijn Hesselink
Aaltje Kleijn Hesseling

Kinderen:
Gerrit Kleijn Hesselink
Willem Kleijn Hesselink
Gerrit Kleijn Hesselink
 • Geboren: 24 Mei 1865, Dubbeldam
 • Gehuwd 30 Jul 1890, Dordrecht, met Hendrika Verharen
 • Overleden: 22 Jul 1954, Dordrecht
 • Beroep: 7 kinderen
 • Bron: G65
 • Afbeelding gallery (3 afbeeldingen)

  pict491.jpg [163x193]
  Gerrit was de jongste zoon van dorpssmid Kleijn Hesselink van Dubbeldam. Bij zijn geboorte was zijn vader 63 en zijn moeder bijna 39 jaar oud. Het gezin bestond verder uit Grietje, bijna 17, Arie 15, Barend 11 en Aaltje van 6 jaar.
  De geboorteaangifte geschiedde door de vader, met als getuigen: Sijmen Letter, veldwachter en S.L.Boers, boekhouder, die bij vrijwel iedere gebeurtenis te Dubbeldam deze taak verrichten. Gerrit was geboren op het adres A 204, het huis waarin zijn vader in 1846 reeds woonde. Gerrit is vernoemd naar zijn vader, die op zijn beurt werd vernoemd naar zijn grootvader, die ook weer was vernoemd naar zijn grootvader.
  De mannelijke voorouders van Gerrit waren:
  Garrit Klinckers Lintelo
  Roelof Klinckers(Kleijn Hesselinck) Lintelo
  Steurris Klein Hesselink Dinxperlo(1715-1775)
  Gerrit Kleijn Hesselink Varsseveld(l743-1772)
  Berend Klein Hesseling Varsseveld(1771-1806)
  Gerrit Kleijn Hesselink Hiliegersberg(1802-1871)
  Gerrit Kleijn Hesselink Dubbeldam(1865-1954)

  Gerrit verloor zijn vader op 6 jarige leeftijd op 2-7-1871. Met zijn moeder en zijn twee zusters woonde hij sedert 9-11-1871 te Dordrecht. Aanvankelijk woonden ze in de Wijngaardstraat. Stijntje had geen kapitaal en geen hulp van verwanten. Zij zocht werk als werkster, De oudere zoons Arie en Barend konden voor zich zelf zorgen, maar de jongere kinderen, Aaltje en Gerrit werden in het weeshuis geplaatst, waar zij ten laste van de gemeente kwamen. Grietje had verpleging nodig en werd in het krankzinnigengesticht geplaatst. Gerrit kreeg enig onderwijs en zodra hij oud genoeg was ,dus ongeveer 12 jaar was zal hij bij een werkgever geplaatst zijn.
  Blijkens zijn militair zakboekje, dat in mijn bezit is, werd hij op 2 mei 1885 als loteling ingedeeld bij het derde regiment infanterie, derde bataljon, derde compagnie. Volgens het in het zakboekje gegeven signalement was hij 1,64 meter lang, had hij een ovaal aangezicht, een smal voorhoofd, blauwe ogen,een grote neus,een gewone mond,een spitse kin, blond haar en blonde wenkbrauwen. Op 22 mei 1885 werd het zakboekje afgegeven aan de milicien Gerrit Kleijn Hesselink. In het zakboekje is nauwkeurig de uitrusting vermeld met. een totale waarde van 37 guldens. Van dit
  bedrag kwam hem 20 gulden toe. Het restant diende Gerrit voor eigen rekening te nemen. Toen Gerrit op 30 april 1886 met groot verlof ging,was zijn schuld afgelost middels inhoudingen op zijn soldij en resteerde een saldo tegoed van f.2,66.
  Op 13-8-1888 kwam Gerrit weer op, waarna hij op 15-9-1888 wederom met groot verlof ging. Op 24 mei 1892 verliet Gerrit de dienst, op zijn zevenentwintigste verjaardag. Ingevolge de bepalingen der Wet op de Nationale Militie van 19-6-1861 was de verlofganger verplicht verhuizing naar een andere gemeente te melden bij de Burgemeester van zijn woonplaats. Aantekening hiervan geschiedde in het zakboekje Blijkens zulke aantekeningen meldde Gerrit op 30-1-1888 te Dordrecht vertrek naar Vlissingen, waar hij 2-2-1888 werd ingeschreven. Op 23 mei 1888 werd zijn terugkeer naar Dordrecht en op 26 mei 1888 zijn aankomst daar geregistreerd.
  Op 26 augustus 1890 meldde Gerrit vertrek naar en op 4 september 1890 vestiging te Ridderkerk. Op 8 november 1890 meldde hij terugkeer en op 13 november 1890 vestiging te Dordrecht. Op de verlofpas van 1885 werd als adres vermeld Grote Spuistraat 17, op die van 1888 Wijnstraat 22 en bij de vestiging te Dordrecht in november 1890 Pelserbrug 58.
  Gerrit was van de gereformeerde religie en op 26 maart 1885 heeft hij geloofsbelijdenis afgelegd bij predikant Muhring. Gerrit is vele malen verhuisd en hij heeft ook veel werkgevers gehad. In 1893 woonde hij Grote Kerksbuurt 58 Dordrecht, in 1895 Raamstraat 26 j, in 1911 Raamstraat 29 en nadien in de Toulonselaan en de Vleeshouwerstraat. Langere tijd woonde hij op het adres Dwarsgang 25, naast de winkel van Linders boven een groentezaak. In Zwijndrecht woonde hij enige jaren, toen hij machinist was op de kunstmestfabriek Guyana. Sedert 1949 woonde hij Hof Welgelegen 2 in het Achterom, op welk adres hij in 1950 bij gelegenheid van zijn 60-jarig huwelijk kinderen, klein-en achterkleinkinderen op bezoek kreeg. De 63-ste huwelijksverjaardag hebben ze nog beleefd.
  Op 3 januari 1954 is Heintje op ruim 86-jarige leeftijd overleden. Gerrit kon ďn verband met zijn gezondheidstoestand niet alleen blijven wonen en trok in bij zijn zoon Gerrit op de Zuidendijk te Dordrecht. Op 24 mei 1954 bereikte Gerrit de 89-jarige leeftijd, waarna hij op 22 juli 1954 overleed. Op 26 juli 1954 werd hij begraven, volgens een begrafenis 2e klasse, 2e afdeling. De rekening voor de begrafenis met een lijkkoets en 3 rouwrijtuigen bedroeg f.286,60.

  Afschrift archief Dordrecht, nr 256, Huwelijksregister 1890, akte 145.
  Den 30-7-1890 zijn voor mij ambtenaar van den burgerlijken stand der gemeente Dorarecht verschenen, ten einde te doen voltrekken het door hen voorgenomen huwelijk, waarvan de bij de wet gevorder­de afkondigingen alhier hebben plaats gehad op den twintigsten en zevenentwintigsten dezer maand
  Gerrit Kleijn Hesselink, oud 25 jaren, geboren te Dubbeldam, smid, wonende alhier, meerderjarige zoon van Gerrit Kleijn Hesselink, overleden en Stijntje Gijsberdina Noordthoek, zonder beroep, wonende alhier en
  Hendrika Verharen, oud 23 jaren, dienstbode, geboren en wonende alhier, meerderjarige erkende dochter van Hendrika Verharen, zonder beroep, wonende alhier, nog zijn voor mij verschenen, hunne moeders, die verklaarden in dit huwelijk toe te stemmen. Door de aanstaande echtgenooten zijn aan mij overgelegd:
  1.hunne geboorteakten
  2.den doodakte van de vader des bruidegoms
  3.een bewijs van voldoening aan de Nationale militie betreffende een bruidegom
  4.eene toestemming in dit huwelijk van den commanderenden officier van het derde Regiment infanterie
  Tot de voltrekking van dit huwelijk overgaande, is door mij ambtenaar van den burgerlijken stand hun afgevraagd, of zij elkander aannemen tot echtgenooten en getrouwelijk al de plichten zullen vervullen, welke door de wet aan den huwelijken staat verbonden zijn, hetwelk door ieder hunner toestemmend beantwoord zijnde, heb ik in naam der wet verklaard, dat Gerrit Kleijn Hesselink en Hendrika Verharen door den echt aan elkander verbonden zijn, alles in tegenwoordigheid van Johan Diederik Houtreijen oud 29 jaren, Johannes Brandt oud 68 jaren, Arie Pieter Klovert oud 45 jaren en Jan Theodorus van Driel oud 39 jaren, allen gemeenteambtenaar wonende alhier en niet verwant aan de comparanten. Waarvan deze akte is opgemaakt, die na voorlezing door mij, de comparanten, de moeder der bruid en de getuigen is ondertekend, verklarende de moeder van de bruidegom de schrijfkunst niet te ver­staan. Was getekend:G.Klein Hesselink, H.Verharen, H.Verharen, J.Th.van Driel, J.Brandt, J.D.Houtreijen, A.P.Klovert, W.van Schaardenburg.
  kinderen:
  29-06-1891 Gerrit v 25-12-1974 huwde Anna de Heer.
  10-08-1893 Hendrika
  07-03-1896 Willem, ov 6-01-1974 huwde Anna M.C. de Lijzer.
  03-10-1898 Arie
  06-12-1900 Hendrika
  28-04-1902 Hendrika
  31-05-1904 Arie, ov 28-2-1905

 • Generated by GreatFamilie2.2 update 2