Akten met betrekking tot Grietje van Dijk en haar huwelijken, aanwezig in het notarieel archief in het Gemeentearchief te Rotterdam.

 

akte 3232—458

Testament beneden 2000 gulden.

Heden 23 april 1784 verschenen voor mij, Anthony Westerbaan, notaris,

Leendert Vrijenhoek en Grietje van Dijk, echtelieden, wonende aan Terbregge.

Ieder wees de ander aan als erfgenaam in alle goederen en gaf de ander de plicht om de uit het huwelijk te komen kinderen op te voeden tot de 25-jarige leeftijd of tot eerder huwelijk.

Ondertekend: Leendert Vrijenhoek, Grietje van Dijk.

 

4921—120

Inventaris goederen van wijlen Geen van Dalen, overleden 10-1-1798.

Onderhandse obligaties en schuldbekentenissen ten laste van particulieren.

Testament van Geen van Dalen en Maria Radders.

“… als vooren en ten lasten van Leendert Vrijenhoek groot geweest in capitaal drie duyzend guldens dog nu per resto nog 600 guldens, in dato 11-8-1783 houdende af te lossen jaarlijks met 100 guldens en rentende a 2:10 percent in ‘t jaar. Waarvan de intressen resteeren sedert den 1 Mey 1797...”

 

4922—253

Liguidatie geformeerd en geslooten tussen Jacob Uittenbroek en

Pieter Kleiweg .. . . “Van de weduwe Leendert Vrijenhoek voor een jaar

interessen van 600 guldens kapitaal a 2 en half percent en voor aflossing tezamen 115 guldens...”

 

4922—340

Een dito als vooren ten lasten van Leendert Vrijenhoek groot geweest in Capitaal Drie Duyzend Guldens dog nu per resto nog 600 Guldens, in dato den 11 den augustus 1783 houdende af te lossen niet 100 Guldens jaarlijks en rente a 2 en half percent in ‘t jaar.

 

4922—458

Kosten Staat op de Staat en Massa van den gemenen Boedel van wijlen

Geen van Dalen en zijne nagelaten huysvrouw Maria Everts  …..  

Een obligatie ten behoeve van Geen van Dalen en ten lasten van Leendert Vrijenhoek in dato 11 augustus 1783 per resto groot in Capitaal 400 guldens.

 

4922—510

Een obligatie ten laste van Leendert Vrijenhoek groot geweest 3000 guldens dog nu per resto nog 400 guldens af te lossen met 100 guldens jaarlijks en 2 en half percent rente.

 

akte 4925—885

Betaald aan Leendert Vrijenhoek, smit, voor gedane arbeid in de

jaaren 1794 en 1795 de somma van eene gulden en veertien stuivers, dus 1.14.

 

akte 4924—969

Sommenstaat beneden de 4000 gulden en scheyding beneden de 1000

gulden. . .van de boedel van wijlen Arij Klumpes en deszelves nagelaten weduwe Anna Romeyn, wonende aan Terbregge binnen de Ambagte van Hillegersberg en Rotteban.. .op den 26 september 1803 metterdood ontruimd en nagelaten... “het Erve, vrij van opgelden,

nog belast met een Erfpagtsrente van 6 guldens jaarlijks ten behoeven van het Ambagt of de Polder van Ommoorden, strekkende voor uit de Rotte, tot de Ommoordselaan en Frederik Kunts, belent ten oosten Leendert Vrijenhoek en ten westen Frederik August Kunts

voornoemt en doende het Huys en de Verponding...”

 

akte 3446—600

 ... “dat de navolgende personen ook deszelven verschuldigde soumissementen niet hebben betaald sedert de maand junij 1802.... Grïetje van Dijk...”

 

akte 315—561

Wegens de nalatenschap van Neeltje van der Brande, weduwe vanJan van Roon,gewoond hebbende en overleden in Zevenhuizen, van dewelke de overledene Geertrui van der Brande is geweest de eenige erfgename abintestato is door Jacobus Vrijenhoek te Zevenhuizen welke met de procuratie van de overledene is belast geweest, Rekening gedaant welke rekening een batig saldo heeft opgeleverd van 56 guldens 63 cents, welke door hem in contanten zijn uitgekeerd.

“...Een kusting schuldvordering ten laste van Jacobus Vrijenhoek, van beroep smid, wonende te Zevenhuizen primitif groot in kapitaal 500 guldens en nog groot 150 guldens rentende 4 percento’s jaars en af te lossen in jaarlijkse termijnen van 50 guldens...

spruitende uit een koopcontract op den 30 januari des jaars 1822 voor de notaris Egbertus van Aalst te Berkel en Rodenrijs

 ... Een huis schuur en erve:staande en gelegen in ’ t zuideinde van Zevenhuizen gequoteerd nummer 111, strekkende om van den Heerenweg tot achter in de plasse belent ten noorden Krijntje Noordhoek en ten zuiden Cornelis Krijgsman, ingeschreeven ten kantore van de bewaring der hypotheken te Rotterdam den 7 februarij 1822 deel 49 nummer 159 … wordende dezelfde hier uitgetrokken voor 80 % … f 123,98 en half”.

 

akte 315—565

Van Jacobus Vrijenhoek is ontvangen voor deszelfde saldo uit den boedel van de weduwe Van Roon  f 56,63.

 

akte 315—567

…“aan Jacobus Vrijenhoek vereerd voor de belangeloze waarneming der procuratie van de overledene in de boedel van de weduwe Van Roon de som van 10 guldens”.

 

akte 315-570

Aan de convidente Anna Sara Emmens wordt in voldoening van de haar compiterende som van f 887,88 aanbedeeld en door haar geaccepteerd. . .de kusting schuldvordering ten laste van Jacobus Vrijenhoek, van beroep smid, wonende te Zevenhuizen, per resto groot 150 guldens kapitaal rentende een percento ‘s jaars, ge

vestigd op een Huis, Schuur en Erve staande en gelegen in ‘t zuideinde van het dorp Zevenhuizen gequoteerd nummer 111 ingeschreven ten kantore van de Bewaring der Hypotheken 7-2-1822 deel 49 nummer 159.

 

akte 4920-851

Acte van voogdij

Heeden den 22 september 1797

Compareerende voor mij Dirk Kloppers bij den Hove van Holland geadmiteerd te Hillegersberg en Rotteban resideerende notaris ter presentie van den na te noemen getuigen.

Grietje van Dijk, weduwe en volgens testament op den 13 april 1784 voor Anthony Westerbaan, notaris te Rotterdam en getuigen gepasseerd geintitueerd erfgename van wijlen haren man Leendert Vrijenhoek, wonende binnen dezes Ambagts mij notaris bekend. Dewelke verklaarde als mij uit haar boedel en nalatenschap te secluderen mitsgaders van alle gezag en voogdijschap te ontlasten  Schout en Weesmannen van Hillegersberg en Rotteban en van alle andere plaatsen waar haar sterfhuis zoude mogen komen te vallen goederen geleegen minderjarige erfgenaam woonachtig zoude mogen zijn. En verklaarde voorts zij comparante zoo uit haar eigen hoofde als uit kragt van de magt aan haar door voornoemde haaren man bij voorschreven testamente gegeven zoo in cas van herhuwelijken als na haar overlijden tot voogden over hare minderjarige kinderen met naamen Jacobus Vrijenhoek, oud 7 jaar en Teunis Vrijenhoek,oud 2 en half jaar bij wijlen haar voornoemde man ten huwelijk verwekt en door hem als eerststervende nagelaten mitsgaders over zodanig kind of kinderen als waarvan de comparante is beswangen en staat te verlossen mitsgaders tot administrateurs derzelver goederen aanstellen

                 Thomas de Baan en Dirk van den Berg

beide wonend te Overschie geevende en opvragende zij comparante aan de voorgestelde voogden alle zodanige magt en gezag als aan eenige voogden na regten toekomt, en kan off mag worden gegeven en specialijk meede de magt omme de goederen der minderjarigen zoo onroerende als roerende publicq off onder de hand te kunnen en mogen verkopen, de onroerende aan de kopers te transporteren, vrijwaringe te beloven daarvoor de goederen des boedels offte der minderjarige te verbinden, de kooppenningen en alle andere gelden te innen vorderen en ontfangen, onder zig te slaan en daarvoor te quiteren zonder betallen ‘t zelve offte enig point vandien, enige nadere …off decreet van Hoven, Wethouders off geregten nodig te hebben, mitsgaders méde de magt van assumpties en surrogatie zoo dikwijls zulks nodig zijn,en vereischt worden zal,tot den uiteinde der voogdij en administraties toe alles zonder dezelven aansprakelijk zullen zijn voor eenig ongeluk,verlies off schaden,brand,banquerout

 

en dergelijke, als hier al ‘t zelve remitteerende en daarvan vrij stellende bij deeze alsmede van het stellen van cauties off het doen van den voogdeneed.

En verzogte zij comparante hier van aan mij notaris acte.

Aldus gedaan en verleden te Hillegersberg voor ter presentie van Hendrik Martijn en Willem Gijsbers getuigen.

X dit merk is gesteld door de comparante dewelke verklaarde niet te kunnen schrijven.

was getekend Martijn,Gijsbers,Kloppers.

 

 

akte 4922-119

                     Acte van verligting beneeden de 1000 gulden.

Heden den 22 Meij 1800 comparerende voor mij , ….. van Enschot, bij den Hove van Holland geadmitteerd te Hillegersberg en Rotteban residerende notaris en voor de na te noemen getuigen.

Grietje van Dijk, weduwe van Leendert Vrijenhoek, woonende binnen deezen ambachte, mij notaris bekend. Te kennen geevende dat zijcomparante en wijlen haars voornoemde bij hun beiden .. . testament op den l3den april l784 voor den notaris Anthony Westerbaan te Rotterdam en getuigen gepasseert elkander over en weer...

En als nu geneegen wesende zig ten anderen huwelijken state te begeven en als ...der voornoemde kinderen bewijs te vergrooten zoo verklaarde zij comparante aan ieder van gemelde kinderen voor deszelven vaderlijk bewijs en goederen bij deesen toe te voegen ende te beloven boven de educatie en opvoedinge eene somma van 40 guldens ende zulks te samen een somma van 120 gulden uit te keeren op

de meerderjarigheid of eerder trouwdag off anderen geapprobeerden

state van ijder van gemelde kinderen.

Comparerende tevens Thomas de Baan en Dirk van den Berg, wonende

beide te Overschie dog althans hier proosent in qualiteit als door de eerste comparante bij data op den 22en september 1797 voor den notaris Dirk Kloppers te Hillegersberg gepasseert geassumeerde voogden over haare voornoemde kinderen.

 

was getekend Grietje van Dijk,Thomas de Baan,Dirk van den Berg e.a.

 

Acte van ondertrouw dd 23-5-1800

“Comparerende voor ons Schout en Scheepenen van Hillegersberg en Rotteban Baerend Kleijn Hesseling J.M. geb: te Versefelt met Grietje van Dijk wed: van Leendert Vrijenhoek beide alhier woonagtig en van de gereformeerde Religie de welken verklaarden na dat ons geexhibeert zijn, derzelven billietten op den Impost van het Trouwen geemaneert als te behooren in de vierde classe Malkander behoorlijk ondertrouw te hebben gedaan gelijk deselve als nog verklaaren te doen bij dezen

Beloovende na drie onverhinderde Huwelijks proclamatien welke ingevolge de publicatie van de provisioneele Representante van het volk van Holland in dato den 7 Meij 1795, voor het Raadhuis dezes ambachts na voorgaande klokkegeklep zullen worden gepubliceert en geassigeert derzelven voorgenoomen Huwelijk te zullen solemniteren en voltrekken.

 

Acum binnen Hillegersberg den 23 Meij 1800 het 6e jaar der Bataavsche Vrijheid.”

 

In de kantlijn “trouwen na ‘t laatste gebod zondag 15 Junij 11 uur”

 

was getekend J.W.Lil schout, als secretaris Van Dinter, D.Bakker, Enschot.

 

 

Trouwacte dd 15-6-1800

 

“Heden den 15 Junij 1800 het zesde jaar der Bataavsche Vrijheid zijn bij ons ondergest: Schout en Scheepenen van Hillegersberg en Rotteban, in den Huwelijken Staat bevestigt, Barend Kleijn Hesseling J.M.geb:te Versefelt met Grietje van Dijk Wed: van Leendert Vrijenhoek, beide alhier woonagtig en van de gereformeerde Religie, na dat ons gebleeken is dat de drie Huwelijksproclamatien de laatste op den 8e. dezes is gedaan voor het Raadhuis deezes ambachts onverhindert zijn affgekondigt

 

Actum dato ze1f:

 

was getekend J.W.Lil schout,als secretaris Van Dinter, D.Bakker, Enschot.

------------------------------------------------------------------------------------

Testament dd 30-9-1800

 

akte 3077-1168

 

Op heden den 30 september 1800 comparerende voor mij Justus van der Mei1j, openbaar notaris te Rotterdam en voor de nagenoemde getuigen

Barend Kleijnhesseling en Grietje van Dijk, echtelieden wonende aan Terbregge, mij bekent

hebbende beiden bekwaamheit zoo uiterlijk bleek om van hunne tijdelijke na te laten goederen te kunnen bevelen, deszelven verklaerende samen en ijder in het bijzonder bij dezen te wederroepen en vernietigen alle testamenten, codicillen en andere acten van uiterste willen bij henlieden te samen of ijder afzonderlijk voor dato dezer gemaekt of verleden, houdende alle dezelven en ijder van die voor dood nul en van onwaarde, in dier voege als of die nooit gemaekt of verleden waren geweest.

En nu disponerende, zoo verklaerde zij testatrice zulk eerst en alleen doende indien zij de eerststervende is, bij dezen tot haar enige en algehele erfgenaam te benoemen, en institueren harer man ten testens

Barend Kleinhesseling, hare drie voorkinderen in eerder huwelijk verwekt met wijlen Leendert Vrijenhoek, met namen Jacobus Vrijenhoek, Teunis Vrijenhoek en Leendert Vrijenhoek en de kind of kinderen in haar tegenwoordig huwelijk verwekt of nog te verwekken te samen, voor gelijke delen zulk ijder voor een gerechts kindsgedeelte en bij vooroverlijden van een of meer harer kinderen des vooroverledenens afkomeling of afkomelingen bij plaetsvervullinge en dat en alleen de goederen en in al hetgene zij tes-

tatrice met haar dood zal ontruimen en nalaten niets daarvan uitgezonderd.

Ende testatueren nu beiden disponerende doch zij testatrice alleenlijk in cas de voornoemde hare voorkinderen voor haar overleden en geen afkomelingen van dezelven in leven zijn, zoo verklaert de eerst stervende de langstlevende van hun beiden, over en weder met volkom

recht van erfstelling te noemen en stellen tot zijn of haar eerststervende eenige an algeheele erfgenaam in alle de goederen en. in al hetgene hij of zij eerststervende met deszelfs dood zal ontruimen en nalaten niets daarvan uitgezonderd, desdat de langstlevende gehouden zal zijn, indien de eerststervende komt te overlijden, kind of kinderen, aen den anderen verwekt in leven nalatende dezelve kind of kinderen behoorlijk op te voeden en te onderhouden tot ijder kinds ouderdom van vijfentwintig jaren of eerder huwelijken state of tot het nog eerder overlijden van den langstlevenden toe, inmiddels dezelven te doen en laten leeren een eerlijken stijl of beroep naar staet en gelegenheit, en aen dezelves kind of kinderen tot de voorgeschreeven ouderdom van vijfentwintig jaar of eerder huwelijken state gekomen zijnde uittrekkende zoo veel, als de langstlevende in goeden gemoede, naer de staet des boedels, zal oordelen en bevinden te behooren, en dat alles voor in plaets en tot voldoening van de legitie-

me portie, dezelven naer rechten komende van en uit de goederen bij den eerst stervenden, na te laten an waarin hij of zij eerststervende deszelfs in leven na te laten kind of kinderen en des vooroverledenen afkomelingen bij plaetsvullinge tot zijne of hare mede erfgenaam is stellende; met recht van erfstellinge voor zoo veel des nodig zij.

En verklaerde de eerststervende bij overlijden van deszelfs in leven na te laten kind of kinderen en ijder van hen, nopende de successie van het gene aende zelven hier voren heeft gemaekt, bij deze op het krachtigste te verkiezen het Aesdomversterfrecht te Leiden in ge-

bruik zijnde ommedaer naar te moeten gaan, erven, succederen en versterven.

Stellende de langstlevende der testiciteuren zoo uit deszelfs eigen hoofde als en krachtens van de magt hiervan van den eerststervenden bekomen na zijn of haer langst levenden overlijden in deszelfs plaatsen tot voogden over deszelfs na te laten kinderen of minderjarige kinderen in dit huwelijk verwekt,

Jan Koops en Pieter Slobbe

beide wonend onder Hillegersberg en dat niet alle zoodanige magte als hier voor aan de voogden is gegeven en die hier gehouden wordt voor herhaald.

Sluitende de testateuren te samen en ijder in het bijzonder en zulk de langstlevende zoo wel als de eerststervende van hun beiden, uit hunne boedel en na te laten goederen en van het opzicht over alle minderjarigen en andere toezicht behoevenden daer in geraekt, alle wees- kamers en weesmeesters of weesmannen daartoe uit eenigen hoofde bevoegd en specialijk te plaatsen, alwaer hunne sterfhuizen zullen vallen, eenige goederen gelegen, of de minder- jarigen of toezicht behoevenden, woonachtig zouden mogen zijn.

Stellende de eerststervende den langstlevenden van hun beiden, over en weder tot eenige en absolute voogd of voogdesse over de minderjarige kind of kinderen, aen den anderen verwekt, bij den eerststervenden in leven na te laten.

 

Stellende zij testatrice tot voogden over harer minderjarige voorkinderen,

Thomas de Baan, smit en Dirk van den Berg, metselaar

beide wonend te Overschie.

 

Gevende zij testateuren aen elkanderen over en weder, en de testatrice aan de voornoemde bij haer gestelde voogden alle zoodanige magt, als aan voogden kan of mag worden gegeven, en specialijk om de goederen, zoo onroerende als roerende te konnen en mogen verkoopen, ’t zij publicq of onder de hand, en aen de kopers van dien opdragen en transporteren, zonder dertoe van nooden te hebben eenig decreet, consent of autorisatie van Hoven, Wethouders of Gerechten; wijdens om ijder in den sijnen een of meer persoonen nevens zich, of in de openvallende plaatsen te mogen kiezen en stellen met gelijke of bepaalden magt en dat van tijd tot tijd ten uiteinde van de voogdije toe de voorgestelde en aen te stellen voogden bevrijden van het doen van eenigen voogdeneed.

Eindelijk verklaren de testateuren om zich te behouden de vrijheid, magt en het vermogen om na dato dezer acte onder de hand in twintig dagen na datum met door hun beiden of de langstlevende alleen ondertekend of zonder getuigen te bespreken legaten of praelegaten mitsgeders te maken veranderingen en vermeerderingen in haar vorenstaande dispositie naer hun welgevallen begerend dat zulk zal worden na-

gekomen en van de kracht en waerde zijn en gehouden moeten worden alsof in dezen vervat, of wel voor notaris en getuigen op de krachtigste wijze gedaan en verleden waren.

Al hetwelk de testateuren duidelijk voorgelezen zijnde, verklaerden zij beiden hetzelve te zijn hun testament en uiterste wil, begerende dat zich in dier voege zal moeten worden nagekomen en achtervolgd, mitsgaders stand en plaets grijpen ‘t zij als een testament, codicil of anderszins, zoodanig als best zal kunnen bestaan tot dien einde verzoekende het . . .van alle rechten en rechteren.

Aldus gedaan en gepasseerd binnen Rotterdam ter presentie van Barend Antonie Berkhuizen en Godifridus Soetermeer als getuigen hiertoe verzocht.

was getekend B.K.Hesseling, Grietje van Dijk e.a.

 

Dodenregister Hillegersberg.

 

9-9-1797         begraven Leendert Vrijenhoek,in de kerk een kleed van 4 gulden, totale kosten 8 gulden

21-11-1806  Barend Klein Hesseling, in de kerk een kleed van 4 gulden,totale kosten 8 gulden 10 stuivers.

9-7-1810         begraven Grietje van Dijk, weduwe van Barend Klein Hesseling, kerk 2,5 gulden, totale kosten 7 gulden

 

Doopregister Hillegersberg.

28-2-802,geboren 16-2-1802, Gerrit, zoon van Barend Kleijn Hesselink en Grietje van Dijk, getuige Petronella van Wouw.