De eerste vermeldingen in doop-en trouwboeken van Dinxperlo.

 

Opmerking vooraf: Waar ik gegevens put uit bronnen handhaaf ik de schrijfwijze van de namen in die bron.

In 2007 heeft de Stichting Historie De Heurne in 2 delen uitgegeven “De Heurne onder Dinxperlo, Geschiedenis van een buurtschap”. Nader te noemen boek De Heurne. Dit boek samengesteld door een aantal medewerkers bevat in het bijzonder de bewoningsgeschiedenis van de Heurne. Behalve doop- trouw- en begraafboeken werden ondermeer gegevens gehaald uit volontaire protocollen van Bredevoort en pachtgegevens van de Aaltense Kerk.

Henk Ruessinck en zijn dochter Franciska hebben transcripties gemaakt van volontaire protocollen van Bredevoort en die over de periode 1614-1663 op internet ter beschikking gesteld.

Het protocol van 6 mei 1644 betreft de verkoop door Derck te Vildeken en zijn vrouw Jenneken. Aan het echtpaar Storis Hesselink en Hendersken van de Kleine Hesselinck Stede in de buurtschap Heurne van Dinxperlo.

In het boek De Heurne op pag. 804 tm 807 zijn bewoners van het huis ’t Villeken vermeld. In 1593 Storris Villeken, in 1633 Derck te Villeken, getrouwd met Jenneken Kleinhesselink, dochter van Storris Kleinhesselink van Kamershuis. Ook in de stamboom Oving op internet van W.J.Oving wordt Jenneken vermeld met de naam Kleinhesselink.

In boek De Heurne is op pag. 664 tm 667 de bewoningsgeschiedenis van het huis Kamershuus vermeld. Bewoners/pachters waren in 1547 en 1565 Derick Hesselinck, in 1593 Gert Hesselinck en in 1643 Storris Hesselinck, die naar vermeld leefde van ca 1610-1686. Zijn vrouw was Hendersken.

In het Bredevoorts protocol van 19-3-1628 is sprake van de verkoop door Wessel Ruessinck en zijn vrouw Gertken en Storiss Hesselinck en zijn vrouw Hendersken, ook voor hun erven van erfgrond, Gerrit Hesselinck Steedtken genoemd, bestaande uit een hof, bouw- en weideland, gelegen in de Heurne. In 1659 was Jan Kleinhesselink (ca 1635-ca 1684) pachter/bewoner van Kamershuus en in 1670 zijn broer Steuris Kleinhesselink (ca 1640-ca 1688). Zij stamden uit het huwelijk van Storis Hesselink en Hendersken, die zoals vermeld sedert 6-5-1644 eigenaars waren van de Kleine Hesselinck Stede.

Volgens de pachtcedule van 1685 was alsdan Berend Ruesink, getrouwd met de weduwe van Jan Kleinhesselink, pachter. In 1688 was pachter Lukas Wildenbeest, die getrouwd was met Harmken Sonderlo, weduwe van Steuris Kleinhesselink.

In 1709 was Roelof Klinkers, die in dat jaar trouwde met Hendersken Kleinhesselink, dochter van Steuris Kleinhesselink en Harmken Sonderlo, pachter van de grond van het huis Kamerschoppe, naast Kamershuus gelegen.

 

Op pag. 535 van boek De Heurne zijn pachters/bewoners van het huis De Laore vermeld. In 1659 was het Lucas ter Laar (ca 1635-ca 1685), zoon van Storris Kleinhesselink en Hendersken.

In 1683 was pachter Jan Storris, (Jan Storrriszoon Kleinhesselink), in 1686 diens zoon Jan te Laar (gedoopt op 26-12-1669 als Jan Kleinhesselink). Omdat hij onmondig was trad voor hem als voogd op zijn grootvader Storris Kleinhesselink. Hieruit blijkt dat Storris in dat jaar nog in leven was!

In 1691 was pachter Hendrik Brussen, die in dat jaar trouwde met Elsken Kleinhesselink, zuster van Jan te Laar.

In 1696 werd als pachter vermeld Garrit Brussen, die was gedoopt op 28-2-1669 als zoon van Hendrik Brussen en Geertien Kleinhesselink.

Hendrik Brussen wordt op pag. 692 van het boek De Heurne vermeld als pachter/eigenaar van het huis Demming/De Olde Brusse. Hij was ca 1659 getrouwd met Geertien Kleinhesselink (ca 1635-ca 1670), dochter van Storris Kleinhesselink en Hendersken.

 

Op 9-3-1619 (Bredevoortse Protocollen) draagt het echtpaar Herman Ruessinck en Lijsken het goed Ruessinck in Dinxperlo over aan hun zoon Frederick. Zij stellen als voorwaarde dat zij hun leven lang in de Spijcker mogen blijven wonen.

Frederick neemt de schulden van zijn ouders over en verklaart zich bereid een aantal betalingen te doen. Hij zal 50 Kleefse dalers betalen aan zijn broers en zusters, Derck, Aelken, Lijsken en Jan, als zij trouwen. Verder aan de kinderen van Storijs Hesselinck 125 dalers, aan Herman Brussen 75 dalers, aan Bernt Frericks 50 dalers, aan Jan ten Grotenhuijss 50 dalers, aan Arndt ten Grotenhuijss 50 dalers, aan de kinderen van Jan Benninck 50 dalers, aan de Armen van Dinxperlo 38 ½ dalers en aan Berndt Alertss 25 dalers.

Op 23-6-1619 vindt een verkoop plaats. Uit de gegevens blijkt dat wijlen Johann Benninck (kennelijk dezelfde als Jan Benninck in de acte van 9-3-1619) getrouwd was met Aelken Ruessinck. Zijn nagelaten kinderen zijn Willem (getrouwd met Jenneken Cuijpers), Henrick, Lijsken, Enneken en Lubbeken Benninck. Als voogden worden genoemd de ooms Wessel en Herman Ruessinck.

Op 16-5-1620 (Bredevoortse Protocollen) is sprake van een lening van het echtpaar Geerde Hesselinck en Gertken Jentinck, die op 17-9-1626 verklaren afgelost te zijn. Hetzelfde echtpaar kocht op 10-11-1620 een huis en hof onder het dorp Aalten.

Op 19-3-1628 (Bredevoortse Protocollen) verkochten Wessel Ruessinck, zijn vrouw Gertken en Storiss Hesselinck en zijn vrouw Hendersken, ook voor hun erven erfgrond, Gerrit Hesselinck Steedtken genaamd.

 

Uit het voorgaande kunnen we de conclusie trekken dat Storijs Hesselinck, wiens kinderen op 9-3-1619 ten laste van Frerick Ruessinck een bedrag toekwam in verband met de overdracht van het goed Ruessinck aan Frerick, weduwnaar was van waarschijnlijk een dochter van Herman Ruessinck en Lijsken. Storijs was niet identiek met Storiss Hesselinck, die met Hendersken getrouwd was, omdat deze Storiss in 1686 nog in leven was en als voogd optrad voor zijn kleinzoon Jan en omdat diens kinderen ruim na 1619 geboren zijn.

Jenneken Kleinhesselink, die getrouwd was met  Derck te Villeken was geen dochter van het echtpaar  Storris Hesselinck, die naar vermeld leefde van ca 1610-1686 en zijn vrouw Hendersken, maar kennelijk van Storijs Hesselinck uit de acte van 9-3-1619.

Van het echtpaar te Villeken en Jenneken Kleinhesselink zijn 6 kinderen bekend, waarvan de oudste, Emse te Villeken ca 1641 geboren is en de jongste, Elsken ca 1656. Jenneken zal dus een dochter zijn geweest van de oudste Storijs en een zuster van de jongste Storris. Dat een van haar kinderen de naam Steurris te Villeken droeg past in deze veronderstelling.

In het bewaard gebleven doopboek van Dinxperlo van 1609 tot 1618 komen geen kinderen voor van Storijs Hesselinck. Met de naam Storris /Storries komen in dat boek voor Storris Wevers, die in 1610, 1613 en 1617 kinderen liet dopen met de naam Herman 2x en Eckbert. Verder liet Derk Welink in 1610 een zoon Storries dopen.

 

De eerstvolgende vermeldingen na die in de Bredevoortse Protocollen zijn die in het doopboek van Dinxperlo, dat op 29-7-1660 aanvangt. Omdat het voor het opstellen van een genealogie van belang is ook aandacht te besteden aan doopgetuigen, omdat die meestal in familiekring worden gezocht, geeft ik onderstaand een opsomming uit de transcriptie van het doopboek, waarbij ik bij de kinderen bij de ouders groepeer.

De transcriptie is van de hand van D.H.Keuper met een bewerking van G.J.W.Doornink en is in 2005 uitgegeven door de Oostgelderse Stichting voor Genealogie en Boerderijonderzoek.

 

Dopen te Dinxperlo tot ca 1715, aangevuld met gegevens uit het trouwboek:

 

Ouders: Hendrik Brussen en Geertien Kleinhesselink, de Heurne, op de Laar,

29-07-1660 Geertien,          get. Jan Beuijtinck, Geertien Rengerdinck, Temmele Reusijnck,

08-09-1661 Lijsken,            get. Lucas Kleinhesselink, Aaltien Beutinck, Teunisken ter Horst,

28-12-1662 Lijsken,            get. Hermen Brussen, Geertien Stravoort, Trijne Nijemans,

24-04-1664 Marie,               get. Lambert Bueker, Stijne Brunsink, Geesken Rengerink,

11-08-1667 Jenneken,        get. Steuris Kleinhesselink, Fijken Nieulant, Geesken Hesselink,

28-02-1669 Gerrit,               get. Jan Kleinhesselink, Geert Brussen, Hermken Hollanders,

 

Ouders: Jan Kleinhesselink en Enneken ter Haar, de Heurne:

12-08-1660 Derriske,          get. Frerijck Reudinck, Lijske Reusinck, Willemken Ramaker,

 

Ouders: Jan Kleinhesselink en Willemken Schuirinck (Goosen), uit de Heurne,

In trouwboek Dinxperlo 2-8-1668 Jan Klein Hesseling, wednr. van Enneken ter Haer en  Wilhelm Schuijrijnck, dochter van wijlen Jan Schuijrinck, won. in Aalten :

26-12-1669 Jan,                  get. Arend Rensen, Steuris Kleinhesselink, Hermken Rexwinkel,

17-03-1672 Enneken,         get. Geesken Woltering, Hermken Hollanders, Geert Lammers,

11-09-1675 Elsken,             get. Elsken Reusink, Lucas te Laar, Geertien Kleinhesselink,

28-03-1678 Henrisken,       get. Hendrik Brussen, Griete Nijman, Dirsken ter Haar,

 

Ouders: Jan Kleinhesselink en Geesken te Gussinklo,

            In trouwboek Dinxperlo 5-6-1681 Jan Kleijn Hesselinck, wednr. van Wilmken Gosen, won. In de Heurne en Geesken te Gustenklo, dochter van Hendrick Gustenklo, won. in Lintelo,

01-07-1683 Willem,             get. Gerrit Nijman, Lucas te Laar, Mette Gussinklo,

 

Ouders: Lucas te Laar (Kleinhesselink) en Stijne te Laar, de Heurne:

            Trouwboek Dinxperlo 26-07-1685 Stijne te Laer, wed. van Lucas te Laer, won. in de Heurne en Berent Bruijns, zoon van wijl Herman Bruijns w. tot Ulft,

09-09-1660 Aaltien,             get. Hendrick Giebinck, Henderske Giebinck, Griete Frerijx,

05-10-1662 Marie,               get. Jan Beutink, Trijn Nijemans, Anneke Brunsink,

            Trouwboek Dinxperlo 18-10-1691 Marri te Laer, dochter van Lucas te Laer en

            Berent Reussinck, zoon van Frerick Reussinck, won. in de Heurne,

15-01-1664 Geertien,          get. Storris Hesselink, Lijsken Reusink, Wendel Brunsink,

07-03-1669 Arentien,          get. Frerik Reusink, Berendien te Stroete, Wilmken Goosen,

30-08-1674 Janmatien,       get. Geert Grootman, Berentien te Laar, Grijte Nieckeman,

11-03-1677 Jan,                  get. Jan Ovink, Arend Rensink, Aeltien Ebbers,

            Trouwboek Aalten 6-8-1702 Jan te Laar, zv wijlen Lucas te Laar, onder Dinxperlo, en  Lubbe te Kijfte, dochter van Jan te Kijfte in de Heurne,

Trouwboek Aalten 24-10-1728/7-11-1728 Jan te Laar, wedr v Webbe te Kijfte, in de  Heurne, en Maria Reusink, dochter van Jan Reusink, onder Dinxperlo,

 

25-03-1683 Hendrik,           get. Gerrit Nijman, Jan Kleinhesselink, Hermken Kleinhesselink,

 

Ouders: Steuris Kleinhesselink (te Kamer), en Harmken Sonderlo, de Heurne,

            In trouwboek Dinxperlo 5-6-1681 Sturris Kleijn Hesselinck, wednr. van Hendrixken        Bentinck, won. in de Heurne en Hermken Sonderlo, dochter van wijlen Alof Sonderlo, Won. in Aalten, 

07-05-1682 Hendersken,    get. Geert te Loo, Stijne te Laar, Marij Ruesink,

31-05-1685 Geertien,          get. Berend Ruesink, Elsken Boland, Aaltien Westerveld,

26-09-1686 Jenneken,        get. niet vermeld.

 

Ouders: Berend Kleinhesselink (tot zijn huwelijk Ruesink) en Geesken te Gussinklo,

            Trouwboek Dinxperlo 19-5-1684 Berent Reussinck, zoon van Jan Reussinck en     Geesken te Gustencloo, wed. van Jan Kleijn Hesselinck, won. in de Heurne,

13-09-1685 Jenneken,        get. Dirk Ruesink, Geesken Wolterink, Henrisken Gussenklo,

01-04-1688 Gerrit,               get. Ebbert Ruesink, Jan Kleinhesselink, Essel Apenhorst, 

05-10-1692 Berentien,        get. Berend Gussinklo, Dirk Snoeienbos, Gerrit Jan Gussinklo,

05-10-1692 Herman,           get. Henrisken Ruesink, Elsken Ruesink, Henriske Sonderlo,

08-12-1695 Hendrik,           get. niet vermeld,

17-04-1698 Geertien,          get. Hermen Dammers. Beertien Gussinklo, Dersken Boekhorst,

 

Ouders: Lucas Kleinhesselink ( te Kamer), (tot zijn huwelijk Wildebeest) en Harmken Sonderlo,

            Trouwboek Dinxperlo 30-9-1688 Lucas Wildenbeest, zoon van wijlen Hendrick

Wildenbeest, won. in Sinderen en Hermken Sonderloo, wed. van Steurris Kleijn Hesselinck, won. in de Heurne.

10-12-1689 Hendrina,         get. Berend Wildebeest, Henrisken Sonderlo, Aaltien Hommelink,

07-06-1691 Hendrik,           get. Margrijt Hummelink, Aaltien Wolters, Jan Smit(s),

 

Ouders: Hendrik Brussen en Elsken Kleinhesselink,

            Trouwboek Dinxperlo 18-10-1691 Hendrick Brussen zv Herman Brussen en Elsken Kleijn Hesselinck dochter van wijlen Jan Kleijn Hesselinck beiden won. in de Heurne

29-10-1693 Jantien,            get. Arend Ruesink, Mechteld Brunsink, Marie Nijman,

09-12-1696 Dersken,          get. Hendrik Kempink, Geesken Brussen, Marij Nijman,

25-06-1699 Willemken,       get. Elsken Rexwinkel, Harmken Welscherbroek, Jan Brussen,

01-03-1702 Arend,              get. niet vermeld,

01-02-1705 Berend,            get. Garrit Brussen, Jan Rensink, Garretien Ruesink,

27-11-1707 Hendersken,    get. niet vermeld,

05-05-1712 Wilhelmina,      get. Arend Brussen,

27-09-1715 NN                  get. de vader,  als vader werd in het doopboek vermeld Hendrik te Laar,

 

 

Ouders: Roelof Kleinhesselink (gedoopt als Klinkers) en Hendersken Kleinhesselink,

            Trouwboek Dinxperlo 13-10-1709  Roelof Klinckers, jm zoon van wijl Garrit Klinckers, w. in Lintelo en Hendersken Kleijn Hesselinck, jd van wijl. Steurris kleijn Hesselinck, won. in de Heurne,

NB De ouders van Roelof Klinckers waren Garrit Klinckers en Hendersken Klinckerts, die van 1665 tot 1690 11 kinderen lieten dopen te Aalten.

Hendersken Klinckerts trouwde als weduwe, wonend in Lintelo op 11-9/23-11-1698 te Aalten met Reijnder Welinck, zoon van wijlen Hendrick Welinck in Dale;

Reijnder gedroeg zich niet naar behoren naar blijkt uit een reces van de Ordinaris Landdag te Zutphen dd 19-1-1712:.

Verzoek van Reijnier Klinkert, wonend op "den goeden Klinkers" onder Aalten, om remissie wegens het slaan van een voordochter van zijn vrouw, die kort daarop overleed en ontheffing van het door de Fiscaal gelegde beslag op zijn goederen.

Verzoek afgewezen.

(Hof 1478, fo. 383-385)

Als weduwe van Reijnder Welinck trouwde zij vervolgens op 24-10/28-11-1717 te Aalten met Jan Freers, weduwnaar van Catharina Kosters, beiden wonend in Lintelo,

Trouwboek Aalten 18-4-1723/ 9-5-1723 [attestatie naar Dinxperlo] Derk te Paske, zoon van wijlen Tobe te Paske, op den Estijser [IJzerlo], en Henderske Kleijn Hesselink, wed van Roelof Klinkers, onder Dinxperlo

 

04-10-1711 Geert,               get. Rheiner Welink en Lutjen Wildebeest, (stiefgrootvaders),  Jenneken Kleinhesselink,

22-12-1715 Steurris,                       vader Roelof Klinckers!, get. Beerend Kleijn Hesselinck,   …….Klinckers en Hendersken Klinckers.

22-09-1717 Garrit Jan,        vader Roelof Klinckers, get. Derk te Veenhuijs, Beerend Kleijn Hesselinck en Geertien Kleijn Hesselinck.

21-05-1719  Beer…                        vader Roelof Klinckers, get. Willem ter Woerd en Jenneken …Hesselinck.

15-11-1722 Janna,              vader Roelof Klinckers, get. Elsken ten Brink, Grietjen Hiddink  en Garrit Vorstman.

 

 

Ouders: Garrit Kleinhesselink en Stijne Janssen,

            Trouwboek Dinxperlo 05-03-1713 Garrit Kleijn Hesselinck, jm zv Beerend Kleijn Hesselinck, won. in De Heurne en Stijne Janssen jd van wijlen Jan Janssen won. in het Breedenbroeck,

 

16-07-1713 Jantien,            get. Geesken Wensink, Geesken Gussinklo (grootmoeder), Willem Brussen,

11-02-1716 Hendrick,         get. de vader, Jantjen Janssen en Aaltjen Westerveld.

04-07-1717 Hend…. ,         get. De vader,

02-11-1721 Willem,             get. Hendrik Demker, Sweer Heusinkveld en Jenneken Kleijn          Hesselink

02-11-1721 Geesken,         get. Hendersken Roessen, Elsken te Rhehorst en Beerend Freerijks.

07-11-1723 Garrit,               get. Beerend Kleijn Hesselink, … …, en Garritjen Freeriks.

 

Ouders: Derk Veenhuis en Jenneken Kleinhesselink,

            Trouwboek Dinxperlo 15-01-1713 Derck te Veenhuijs jm zoon van Derck te Veenhuijs, Won Soederwijck en Jenneken Kleijn Hesselinck, jd van wijlen Steurris Kleijn Hesselinck, won. in De Heurne,

21-01-1714 Trijneken,         get. niet vermeld,

04-04-1717 Derk Jan,         get.de vader,

21-08-1718 Christina,         get.de vader,

12-11-1719 Egbert,             get. De vader,

22-12-1720 Egbert,             get. Roelof Kleijn Hesselink, Peeter Schuurink en Aaltjen Beekings.

01-10-1723 Hendrina,         get. Elsken Hoeninks , Judith Bouwmeijsters en Derk ten Pass.

 

Personen Kl. Hesselink of hun partner als doopgetuige:

 

23-12-1660 Geertie Kleinhesselink met Derck Tuijls en Anneke ter Haar, bij Berentien, dochter van Fredrik Reusink en Trijne Apenhorst,

05-03-1665 Geertjen Kleinhesselink met Teube Grievink en Berend Brussen, bij Jan, zoon van  Hermen Brussen (Brunsink?) en Willemken ter Heurne,

11-09-1675    Geertien Kleinhesselink, Lucas te Laar, en Elsken Reusink, bij Elsken, dochter van Jan Kleinhesselink en Willemken Schuirink (Goosen?),

08-09-1661  Lucas Kleinhesselink, met Aaltien Beutink en Teunisken ter Horst, bij Lijsken, dochter van Hendrik Brussen en Geertien Kleinhesselink,

11-09-1675  Lucas te Laar, met Geertien Kleinhesselink en Elsken Reusink, bij Elsken, dochter Van Jan Kleinhesselink en Willemken Schuirink (Goosen?),

19-02-1682    Lucas te Laar, met Geert Brunsink en Mechteld Gelkinck bij Sander, zoon van Lambert Nijsink en Agnes Rensink,

01-07-1683    Lucas te Laar, met Gerrit Nijman en Mette Gussinklo, bij Willem, zoon van Jan Kleinhesselink en Geesken Gussinklo,

14-12-1661    Jan Kleinhesselink en Stijne Brunsink, bij Klaas, zoon van Gerrit Nijman en Trijn Huinink,

15-02-1663    Jan Kleinhesselink met Lucas ten Broeke en Geert Rengedink bij  Arend, zoon van Jan Buitink en Trijne Rengelink,

28-02-1669    Jan Kleinhesselink met Geert Brussen en Hermken Hollanders bij Gerrit, zoon van Hendrik Brussen en Geertien Kleinhesselink,

25-03-1683    Jan Kleinhesselink en Hermken Kleinhesselink met Gerrit Nijman, bij  Hendrik, zoon van Lucas te Laar en Stijne te Laar,

14-12-1661  Stijne Brunsink en Jan Kleinhesselink, bij Klaas, zoon van Gerrit Nijman en Trijn Huinink,

24-04-1664  Stijne Brunsink met Lambert Bueker en Geesken Rengerink bij Marie, dochter van Hendrik Brussen en Geertien Kleinhesselink,  

07-05-1682 Stijne te Laar, met Geert te Loo en Mary Ruesink, bij Hendersken, dochter van Steuris Kleinhesselink enHarmken Sonderlo,

13-05-1683 Stijne te Laar, met Janmatien Gelkink en Berend Gelkink, bij Mechteld, onechte dochter van Griete Nijman,

15-01-1664    Storris Hesselink, met Lijsken Reusink en Wendel Brunsink bij Geertien, dochter van Lucas te Laar en Stijne te Laar,

30-12-1666    Steuris Kleinhesselink, met Garrit Tuijlen en Griete Konink bij Peter, zoon van Jan Ruesink en Willemken Ruesink,

11-08-1667    Steuris Kleinhesselink met Fijken Nieulant en Geesken Hesselink, bij Jenneken, dochter van Hendrik Brussen en Geertien Kleinhesselink,

26-12-1669    Steuris Kleinhesselink met Arend Rensen en Hermken Rexwinkel, bij Jan, zoon van Jan Kleinhesselink en Willemken Schuirink (Goosen?),

04-07-1686    Steuris Kleinhesselink met Coendert Bennink en Griete Nijman, bij Hendrik, dochter van Frerik Nijman en Berentien Eppink,

24-09-1676    Steuris te Kamer, met Hendrisken Rensink en Teunisken Reusink, bij Marie, dochter van Jan Klein Ruesink en Hermken Schuirink (Welscherbroek?),

07-03-1669    Wilmken Goosen met Frerick Reusink en Berentien te Stroete, bij Arentien, dochter van Lucas te Laar en Stijne te Laar,

28-03-1678 Hendrik Brussen, met Groete Nijman en Dirsken ter Haar bij Henrisken, dochter van Jan Kleinhesselink en Willemken Schuirink(Goosen’),

NB Geert Klinkert zal identiek zijn met Geert Klinckerts, de vader van Roelof, die in 1709 trouwde met Hendersken Kleijn Hesselinck, dochter van Hermken Sonderloo

26-03-1682 Geert Klinkert en Hermken Sonderloo, met Berent Klein Gelkink, bij Berend, zoon van Gerrit Nijman en Aaltien Klein Gelkink,

NB Hermken Sonderloo en Hermken Kleinhesselink zijn identiek.

26-03-1682 Hermken Sonderloo. en Geert Klinkert  met Berent Klein Gelkink, bij Berend, zoon van Gerrit Nijman en Aaltien Klein Gelkink,

25-03-1683 Hermken Kleinhesselink en Jan Kleinhesselink met Gerrit Nijman, bij Hendrik, zoon van Lucas te Laar en Stijne te Laar,

NB Geesken Kleinhesselink en Geesken Gusinklo zijn identiek,

30-05-1686 Geesken Kleinhesselink, met Berend Klein Gelkink en Janmatien Wevers, bij Trijneken, dochter van Gerrit Nijman en Aaltien Klein Gelkink,

16-07-1713 Geesken Gusinklo grm), met Geesken Wensink en Willem Brussen, bij Jantien, dochter van Garrit Kleinhesselink en Stijne Janssen,

 

25-04-1697 Elsken Kleinhesselink, met Henrik Kempers en Harmen Brunsink, bij Geert, zoon van Jan Brussen en Mechteld Brunsink,

20-03-1706 Jenneken Kleinhesselink, met Teunisken Ovink en Jan Ovink, bij Hendersken, dochter van Garrit ten Broeke en Aaltien te Mebel,

04-11-1711 Jenneken Kleinhesselink, met Rheinder Welinck (sgrv.) en Lutjen Wildebeest, (sgrv) bij Geert, zoon van Roelof Kleinhesselink en Hendersken Kleinhesselink

NB Dersken Kleinhesselink zal identiek zijn met Derriske, die op 12-8-1660 te Dinxperlo werd gedoopt als dochter van Jan Kleinhesselink en Enneken ter Haar.

01-07-1708 Dersken Kleinhesselink, met Lucas ten Broeke (grv) en Lucas ter Heide, bij Derk, zoon van Wander ter Heide en Teunisken ten Broeke,

29-03-1712 Garrit Kleinhesselink, met Dersken te Nibbelink en Hendersken Ruesink, bij Willem, Zoon van Derk Ruesink en Dersken te Boekhorst,

22-12-1715 Beerend Kleijn Hesselinck, met …….Klinckers en Hendersken Klinckers, bij Steurris, zoon van Roelof Klinckers en Hendersken Kl[einhesse]linck,